Free TON Web & Design Žūrijas Atlases konkurss 1.0

Image for post
Image for post

Uzmanību, uzmanību!

Web & Design Apakšvaldība meklē žūrijas locekļus, kas būs visu Free TON vizuālo aspektu virzītājspēks. Tehnoloģijas ir laba lieta, bet tehnoloģijas bez vizuāla materiāla ir pārāk garlaicīgas (pat ja tās ir tik pat lieliskas kā nākamās paaudzes FT tehnoloģijas).

Vai Tu esi dizaineris vai mākslas direktors ar lielisku gaumi un perfektām menedžmenta prasmēm? Vai vēlies kļūt par daļu no Free TON Web & Design Apakšvaldības pamatsastāva? Vai esi gatavs pacelt Free TON komunikācijas vizualizāciju nākamajā līmenī? Ja jā, tad tu esi tas, ko mēs meklējam!

Dodies uz forumu un uzzini kas, kur, kapēc un kur. Ja tev ir jautājumi, nekautrējies tos uzdot un skrien, ko kājas nes! Joks. Izpildi visas prasības un augšupielādē savu iesniegumu attiecīgajā Pārvaldības interface lapā. Mēs meklējam labākos! 🙌

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store