📄Iknedēļas Free TON Community Digest pārskats. 26.oktobris-2.novembris

Image for post
Image for post

Pagājušajā nedēļā komūnā notika daudz interesantu lietu. Aplūkosim tās:

  • 🧐Free TON Knowledge Quiz. Paldies Free TON community biedram par piedāvāto testu.🙌
  • AdGram, Free TON partneris sāka pieņemt TON Crystal kā samaksas vienÄ«bu savā platformā.
  • Free TON Weekly Meetup #26. Jauns pakārtotās apakÅ¡valdÄ«bas atjauninājums. Diskusija par jaunu apakÅ¡projektu uzsākÅ¡anu: Mexican, Web & Design, PR, Business Development. Tika apspriestas arÄ« domstarpÄ«bas, kas varētu rasties apakÅ¡valdÄ«bas ietvaros, un tas, kā sabiedrÄ«ba varētu atrisināt Å¡os jautājumus.
  • TONOS — CLI 0.1.22 versijas izlaidums. Jaunā versija ir pieejama GitHub. Tagad var izvietot Multisignature maku ar Ludi Debot ne tikai ar seed-phrase, bet arÄ« ar atslēgām. Jaunajā Dengine ir izlabotas kļūmes.
  • Publicēta 1.0.0 TON klientu bibliotēka!
  • PārvaldÄ«ba on-chain balsoÅ¡anā ir akceptējusi jaunus priekÅ¡likumus.
  • Tokenu izdalÄ«Å¡ana un validatoru garantēšanas izmaksas. Kopā izdalÄ«ti 28,529,795 TONi.
  • Chatex palaiž ilgi gaidÄ«to Cashback sistēmu. Tagad savā Chatex kontā iegÅ«siet 1 TON Crystal pēc jebkādas kriptovalÅ«tas iegādes $100 apjomā vai vairāk. Chatex sadarbÄ«bas ietvaros bija saņēmis 450 000 TON Crystals un 50 000 no tiem tika pieÅ¡Ä·irti programmai.

🔥Viskarstākās tēmas forumā:

👉citi temati👈

✅Neaizmirstiet piedalīties konkursos:

#69 DePool Contract Verification (Phase 2)

#72 Contest: Free TON nomination to the YPO Global Student Entrepreneurship Awards program

#2 Contest Proposal: Free TON Dev Experience Jury Contest

#5 RTDB: Analyze Hypercore internals

#3 RTDB: Hypercore test-drive

Papildinājumi sekos, stay tuned!🚀😉

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store